Þe Satyrs’ Foreſt ’t Satyrwoud

Chære, weary traveller, and welcome to The Satyrs’ Forest! I’m Marijn*, and i’ll be your guide through these ancient woods.
* I before J. It rhymes with the Rhine.

Chære, ver­moei­de rei­zi­ger, en welkom in ’t Satyrwoud! Ik ben Marijn, en ik zal je gids zijn door deze bossen.


What’s new? υστ. ι☾ Gam. ψ.α / 23 Jan. 2022 Follow changes with RSS / Veranderingen volgen met RSS

Here’s a list of all the pages on the site. Don’t know where to start? Try the linkroll, the jukebox, or my blog at The Garden.

Dit is een lijst van alle pagina’s op de site. Weet je niet waar te beginnen? Probeer misschien de link­rol, de jukebox, of mijn blog op De Tuin.

Under construction Pagina’s in aanbouw

These pages aren’t quite ready for prime-time. Some of them just need a little polish, other don’t even exist yet — consider this just a guide to things that might come to fruition in the future.

Deze pagina's zijn niet helemaal klaar voor prime-time. Sommige moeten maar wat opgepoetst worden, anderen bestaan nog niet eens — beschouw dit maar als een gids voor dingen die in de toekomst nog kúnnen komen.

Made with… Gemaakt met…

Typeset in… Type gezet in…

The following fonts are used on this site under the generous terms of the Open Font Licence.

De volgenden let­ter­types zijn gebruikt onder de voorwaarden van de Open Lettertypelicentie.

Copyright, etc. Auteursrecht, enz.

All of my original contributions to this site — which is most of it — are proudly public domain via the Cre­at­ive Com­mons Zero public domain declaration. Have at it!

Want to translate a page on this site into your language? Go right ahead and email it to me, and i’ll add it to the site. Don’t forget to translate the alt text on the images, and, if you want, add a line of credit for yourself.

This page’s background image is a photo by Michelle Tresemer, used under the Unsplash licence.

Al mijn originele bij­dragen aan deze site — en dat is het meeste — zijn met trots publiek domein dankzij de Cre­at­ive Commons Zero verklaring. Ga je gang!

Wilt u een van mijn pagina’s vertalen in uw taal? Als u uw vertaling naar mij emailt zal ik haar op de site zetten. Vergeet niet de alt-tekst!

De achter­grond­af­beeld­ing van deze pagina is een foto door Michelle Tres­e­mer, gebruikt onder de Unsplash-li­cen­tie.


Oh! You’re still reading? Well then, here’s an old-style 88×31 button for your troubles. You can put it on your site to link to me, if you want!

A button for my site

Oh! Lees je nog? Dan heb ik hier een old-school 88×31 knopje voor je moeite. Je kan het op je eigen site zetten om naar mij te linken, als je wil!

Een knopje voor mijn site

Established* on the 14th day of August, 2017 CE
and the 6th day waning of Metageitnion, χϟθ.α AKO

Opgericht 14 augustus, 2017 v.o.j.
en de 6e dag krimpend van metageitnion, χϟθ.α AKO