Są̂qʌk (hâqʔof Są̂sqʌkt)

This page is under construction, and probably will be for quite a while.

Consonants

Labial Coronal Palatal Dorsal Glottal
Nasal m /m/ n /n/
Stop p /p~b/ t /t/ d /d/ c /c/ j /ɟ/ k /k/ g /g/ ʔ /ʔ/
Affricate θʼ /t̪͡θ/ /t͡ɕ/ /k͡x/
Fricative f /f/ θ /θ/ (q) q /χ~ç/
Sibilant s /s/ x /ɕ/
Approximant u /w/ l /ɬ~l/ i /j/ y /ɥ/ (w)

Vowels

Short, low Short, high
i /i/ y /y/ u /ʊ/ hi /í/ hy /ý/ hu /ú/
ʌ /ə/ /ɨ́/
e /ɛ/ /ɛ̃/ o /ɔ/ he /é/ hę /ɛ̃́/ ho /ó/
a /ɐ/ ą /ɑ̃/ ha /á/ /ɑ̃́/
Long, low Long, high
î /i/ /y/ û /ʊ/ /í/ hŷ /ý/ /ú/
ʌ̂ /ə/ hʌ̂ /ɨ́/
ê /ɛ/ ę̂ /ɛ̃/ ô /ɔ/ /é/ hę̂ /ɛ̃́/ /ó/
â /ɐ/ ą̂ /ɑ̃/ /á/ hą̂ /ɑ̃́/

Page created: TBA
Page last updated: TBA

← Back to index